top of page

מטרות המכינה

1. גיבוש השקפת עולם מורכבת המושתתת על ערכים הומניסטיים שבמרכזם ערבות הדדית ושיוויון ערך האדם.

2. הכשרה ופיתוח מיומנויות של הובלה, יוזמה ומנהיגות בקרב חניכי המכינה ועידודם להשתלב בתפקידי מפתח בחברה הישראלית.

 

3. יצירת זיקה לנגב, חיבור משמעותי ושותפות בעיצוב עתידו.

4. גיבוש זהות יהודית-ריבונית.

5. חיזוק התפישה הדמוקרטית וערכיה ככלי מרכזי המאפשר חיים משותפים בקהילה ובמדינה.

6. הכנת החניכים להתמודדות עם אתגרי השירות הצבאי והכוונתם לשירות משמעותי ופיקוד.

חזון מכינת הנגב

במדינת ישראל בעשור השמיני לקיומה, מתרחשים תהליכים שונים מבית ומחוץ המסכנים את קיומנו כמדינה יהודית-דמוקרטית: פערים מעמיקים והולכים בתחומים חברתיים, כלכליים, תרבותיים ודתיים, סכסוך מתמשך עם הפלסטינים ועם מדינות ערב וערעור על שלטון החוק ועל היסודות הדמוקרטיים. לצד תהליכים אלו, קיימות תופעות סביבתיות גלובליות המחייבות שינוי תפיסתי. בתוך כך, מדאיגה במיוחד הציניות והנטייה להסיר אחריות ולוותר על פעילות משמעותית למען הכלל.

 

לפיכך, מכינת הנגב קוראת לחניכיה להוביל מגמות של שינוי ולחזק תהליכים חיוביים בחברה הישראלית לאור חזון נביאי ישראל וברוח מגילת העצמאות. בוגרות ובוגרי מכינת הנגב ייקחו אחריות, יגלו מנהיגות ויובילו תהליכים של יוזמה ועשייה בכל מקום אליו יגיעו - בצבא ההגנה לישראל ובחברה האזרחית.

 

בוגרות ובוגרי מכינת הנגב ישתלבו בתפקידים ברי השפעה בחברה הישראלית בכלל ובמרחב הנגב בפרט ויפעלו מתוך תחושת שליחות ושייכות. ינחילו במדינה, בצבא, בקהילה ובמשפחה ערכים הראויים לחברת מופת: שוויון, רדיפת השלום והצדק, קיימות, ערבות הדדית, יהדות פלורליסטית ומתחדשת, ענווה וצניעות, חתירה למצוינות וטוהר המידות.

bottom of page