top of page

עשייה חברתית

עיקר תוכנית 'מרעולים' היא עשייה חברתית במרחב הנגב וביסוס משתתפיה כאנשי מעשה בתחומים חברתיים. על כן במשך שלושה ימים בכל שבוע יעסקו חברי הקבוצה בעשייה חברתית במרחב הנגב.

משימה קבוצתית - עוד לפני תחילת התוכנית, ובליווי איש הצוות, תגבש הקבוצה תוכנית עבודה ליוזמה ועשייה חברתית במרחב הנגב. משימה זו היא הלב הפועם של הקבוצה. במהלך גיבוש המשימה וההתנסות בה, ילמדו המשתתפים מהי קבוצה, כיצד לתכנן ולבצע יוזמה חברתית, יגבשו הבנה מורכבת בנוגע להשפעה והגשמה.

עשייה אישית - כחלק מהעשייה יינתן זמן להתנסות בעשייה חברתית קבועה. בליווי והכוונה של מוביל התוכנית, כל משתתף יצור מסגרת פעילות בה יבחר על פי רצונו ועל פי הבנתו ויציג אותו את בפני חברי הקבוצה.

במרחב הנגב מצויות אפשרויות רבות למימוש עשייה זו: כפר נוער לחלופת מעצר, עבודה עם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, קשישים וניצולי שואה, נוער בסיכון, אוכלוסייה בדואית, עבודה בחינוך הפורמלי ובלתי פורמלי במרחב ועוד.

bottom of page