top of page

"נגבה" - רשת הבוגרות.ים של מג"ל

מטרות:

  1. להוות מסגרת שייכות לבוגרות ובוגרי מג"ל

  2. עידוד וקידום עשייה חברתית בקרב בוגרות ובוגרי מג״ל

  3. יצירת רשת חברתית ומקצועית של בוגרות ובוגרי מג"ל

  4. להוות תשתית להמשכיות הקו הערכי וחזון מג"ל בשלבי החיים השונים

  5. להוות מקור ומקום לפיתוח אישי של בוגרות ובוגרי מג"ל

רקע:

לאורך העשור האחרון היו נסיונות חוזרים ונשנים להקים רשת בוגרים ובוגרות חזקה, משמעותית, לומדת ומשפיעה. פעילות הבוגרים הונהגה תחילה מתוך מג"ל ולאחר מכן, בשלוש השנים האחרונות, היה ניסיון לפעול כגוף עצמאי חיצוני למג"ל. ניסיון זה לא צלח אך לאורך תקופה זו, התגבש חזון מחודד ומדויק יותר, נעשתה התכווננות מחודשת לדרך הפעולה של ארגון הבוגרים והבוגרות וכעת ישנה ההזדמנות ליישם את הרעיונות (הנהדרים) שנרקמו להם בתהליך שצוין לעיל.

חזון – רשת הבוגרים והבוגרות:

רשת הבוגרים והבוגרות קמה מתוך הבנה שישנו חוט מקשר ערכי ייחודי, בין בוגרות ובוגרי מג"ל. בוגרי ובוגרות מג"ל יראו עצמם שייכים לרשת רחבה המהווה עבורם בית ערכי וקרקע פורייה להזדמנויות התפתחות אישיות, מקצועיות וליוזמות בעלות השפעה חברתית משמעותית. רשת הבוגרים והבוגרות תהווה גוף אליו חניכי מג"ל שואפים ומחכים להצטרף. זו תהיה פלטפורמה להגשמת חזון הארגון ולביטוי ערכי הליבה בשלבי החיים השונים של הבוגרים והבוגרות.

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page