top of page

בוגרות ובוגרי מכינת הנגב

מטרות:

במישור הקהילתי

1. גיבוש רשת בוגרים בין מחזורית, הרלוונטית לשלבי חיי הבוגר/ת השונים.

2. חיזוק תחושת השייכות למכינה כבית פיזי, חברתי וערכי לבוגרים.

3. מעורבות והשפעה על תהליך התפתחות המכינה כמסגרת, מתוך תחושת מחויבות הדדית.

במישור הציבורי

1. לימוד כערך, מתוך צניעות ושאיפה להתפתחות מתמדת.

2. הובלה ותמיכה בעשייה חברתית וביוזמות של הבוגרים, הפועלים לאור ערכי הארגון ובדרכים שאינן מדירות ופוגעות באוכלוסיות שונות.

3. מעורבות בפיתוח הפריפריה ככלל והנגב בפרט, מתוך תחושת סולידריות ושאיפה לצמצום פערים חברתיים.

חזון:

ארגון הבוגרים יהווה בסיס ומסגרת לעשייה חברתית, בו בוגרי ובוגרות המכינה ייקחו חלק בעיצוב הארגון ופעילותו בדמותם. הארגון יהיה פתוח לכלל בוגרי המכינה ובוגרי תכניות ההמשך, וכן לאנשי צוות המכינה שירצו בכך. מתוך אמונה ששקיפות מאפשרת שותפות, הארגון יפעל בשיתוף חבריו ובשקיפות מלאה.

הארגון יפעל באופן עצמאי למימוש ערכיו וערכי החברים בו, ולקידום בוגרי המכינה בתפקידי מפתח בחברה הישראלית ולפעולה מתוך אחריות חברתית. הארגון יפעל בערבות הדדית וסולידריות בין חבריו, תוך דאגה לאחר ולקיחת אחריות משותפת להצלחת מטרות הארגון וקידום הבוגרים.

הארגון יפעל תוך הדדיות ושותפות בינו לבין המכינה ותוכניות ההמשך שלה. הארגון יפעל לאור ערכי היסוד, במישור הקהילתי בקרב רשת הבוגרים, ובמישור הציבורי בקרב החברה הישראלית.

bottom of page