top of page

מטרות התכנית

 

מטרות:

  1. הכנה והכוונת המשתתפים לעולם העשייה החברתית והציבורית.

  2. מפגש עומק עם מרחב הנגב תוך יצירת זיקה ורצון לקחת חלק בעיצוב עתידו.

  3. המשך בירור והעמקת הזהות על בסיס ערכים הומניסטיים.

  4. יצירת רשת קשרים בין קבוצת בוגרים בעלת שפה משותפת (Networking).

bottom of page