top of page

מטרות התכנית

התכנית פועלת בשלושה ערוצים עיקריים:

1. בירור וגיבוש הזהות האישית על בסיס חשיבה מורכבת וערכים הומניסטיים.

2. הכוונה לעשייה חברתית בתחומים השונים.

3. חיבור לנעשה במרחב הנגב ולבעלי תפקידים משני מציאות כיום.

 

מטרות:

1. הכנה והכוונת המשתתפים לחיים של משמעות ומעורבות חברתית עמוקה.

2. בירור הדרך האישית וזהותם של המשתתפים בתוכנית בחייהם הבוגרים.

3. מפגש עומק עם מרחב הנגב תוך יצירת זיקה ורצון לקחת חלק בעיצוב עתידו.

4. עיגון התקופה כחוויה משמעותית בעיצוב חייהם של המשתתפים.

5. יצירת רשת קשרים בין קבוצת בוגרים בעלת שפה משותפת (Networking).

bottom of page