top of page

ייחודיות התוכנית

יצירה, הקמה והגשמת משימה חברתית

כשלושה ימים בשבוע יוקדשו לעשייה חברתית במרחב הנגב. בתהליך למידה מקדים לתחילת התוכנית, הקבוצה תגבש בעצמה את המשימה החברתית אותה יגשימו במהלך התוכנית. גיבוש משימה זו מהווה חלק משמעותי בהפנמה של הדרך בה ניתן לתכנן ולהביא יוזמה חברתית משמעותית לכדי מעשה. 

 

העמקה בתחומי לימוד

כיומיים וחצי בשבוע יעמיקו בתכני לימוד שונים בהם חברי הקבוצה בוחרים יחד להעמיק ובמגוון אופני לימוד. אנו מאמינים כי כדי ליצור שינוי משמעותי עלינו להיות אנשים הפועלים מתוך ידע עמוק ונרחב ככל הניתן, וכי איש המעשה מחוייב להיות גם אדם לומד. בשל גודל הקבוצה נוכל להתנסות בצורות לימוד שונות ובתכנים המותאמים לצרכי ורצונות הקבוצה.

 

התנסות בחיים עצמאיים

במהלך התוכנית חברי הקבוצה יגורו בשתי דירות ביישוב מדרשת בן גוריון על שפת נחל צין, וינהלו משק בית באופן עצמאי. מעבר לכך, בשיתוף מלווה התוכנית, כחצי שנה לפני תחילת התוכנית וכפעולה מקדימה לשנה ב', תבנה הקבוצה בתהליך איטי ומעמיק את המשימה הקבוצתית, תוכנית הלימודים, הלוז השנתי והשבועי של התוכנית. עצמאות זו 'תתפור' את התוכנית לצרכי ורצונות הקבוצה, תעצמים את האחריות האישית והקבוצתית שלהם ותאפשר להם להתנסות בדרך בה יש להגשים רעיונות וערכים.  

 

קבוצה קטנה

מספר משתתפי התוכנית לא יעלה על 15 משתתפים. גודל הקבוצה מאפשר ומחייב אינטימיות ודינאמיות. אלו מעמיקים תהליכים אישיים, מייעלים את אורח החיים העצמאי של הקבוצה ומאפשרים בפועל קיום לימוד ומשימה חברתית משמעותית. 

bottom of page