top of page

אזרח בנגב - תכנית עבודה מועדפת בשדה בוקר

המרכז למנהיגות קורא למשוחררים ולמשוחררות לעלות לנגב, כדי להיות חלק ממנו ושותפים לעיצוב עתידו. לצד עיסוק בעבודה מועדפת, התכנית תיצור מרחב קהילתי לומד ופועל, המחובר ומשפיע על הקהילה סביבו. משתתפי התכנית יפגשו את הנגב על היבטיו השונים, יסגלו השקפת עולם מורכבת המושתתת על ערכים הומניסטיים וירכשו כלים ללקיחת אחריות ולנקיטת יוזמה. 

לפיכך, התכנית תייצר מעגלי השפעה אשר יקדמו את הנגב בדרכו להיות מרחב איכותי, חזק, בריא ומוביל בחברה הישראלית.

 

מטרות:

  1. יצירת מרחב קהילתי, לומד ויוזם בנגב.

  2. סיוע בהכוונה משמעותית עבור משתתפי התכנית להמשך חייהם.

  3. הקמת גרעינים חברתיים אשר יקשרו את עתידם עם עתיד הנגב.

  4. חיבור תלת מגזרי אשר יקדם את מטרותיה של רמת נגב.

  5. הטמעה של חזון, מטרות וערכי מג"ל אצל משתתפי התכנית.

חזון:

החברה הישראלית עומדת בפני אתגרים גדולים ומשמעותיים ביותר בהווה ובעתיד. הציניות והאדישות, חוסר האמון במנהיגות ובמוסדות המדינה, הנטייה להסרת אחריות חברתית ודאגה של כל פרט לעצמו - כל אלו מייצרים חברה אינדיבידואליסטית, רעועה וחלולה.

הנגב הוא אחד מהמרחבים המורכבים והמתאגרים מדינה - מחסור בהזדמנויות מקומיות, מרחק גדול מהמרכז, פערים חברתיים ותרבותיים גדולים בין האוכלוסיות השונות, שירותים מוגבלים ומיתוג פריפריאלי שלילי. מציאות זו, גורמת לרבים מצעירי הנגב לעזוב בשלב מוקדם בחייהם דווקא כאשר הצורך לאוכלוסייה צעירה יוזמת ומובילה כה גדול. 

 

צעירים רבים משתחררים מהצבא ומוצאים עצמם בצומת מרכזי ובו חיפוש עצמי מחודש. חיפוש זה כולל מציאת כיוון דרך חיים, מסלול לימודים ומקום מגורים. בנוסף, החיפוש כולל מעגלי שייכות משמעותיים וקהילה תומכת ונעימה, אשר תוכל להוות בסיס ליצירה ופעולה משותפות. משוחררים אלו, פונים במקרים רבים לעבודות מועדפות באזורים פריפריאליים תוך חיפוש משמעות וערך מוסף מעבר לפרנסה ולבסיס הכלכלי.

bottom of page