top of page

אלחנן ישי (1917-2001)

מכינת הנגב קרויה על שמו של אלחנן ישי מתוך הוקרה לפעילותו רבת השנים בתחומי החברה הצבא והחינוך. כמו-כן מוקירה מכינת הנגב את פועלו של אלחנן ישי בהקמתה, פיתוחה והרחבתה של הקריה החינוכית מדרשת שדה-בוקר ואת מסירותו לנגב ולהתיישבות בו. 

אלחנן ישי נולד בפולטאבה, רוסיה בשנת 1917. עלה לארץ במסגרת עליית-הנוער בשנת 1932 והתחנך בכפר הנוער בן-שמן. בשנות השלושים והארבעים היה מעורב בעשיה חינוכית והתיישבותית ולקח חלק בהקמת קיבוץ אלומות, שם מילא תפקידים רבים: מזכיר, גזבר, מרכז הפלחה ורכז תרבות.

בשנת 1948 השתתף בקורס הקצינים הראשון של צה"ל. בסיום הקורס הוטל עליו הפיקוד על מחנה המגוייסים בני ה- 17 (מחנה 80). בגמר האימונים נתמנה למפקד הגדנ"ע בדרגת סגן-אלוף. בתפקידו השתתף ביוזמה להקמת הנח"ל, יזם וביצע מפעלי נוער, כגון פתיחת הדרך מסדום למצדה וסיוע לביצור אילת.

כשעלה בן-גוריון לשדה בוקר,בשנת 1953,שימש אלחנן כעוזרו האישי. אלחנן היה בקשרים עם גורמי הממשלה והסוכנות היהודית להקמת חבל לכיש וגיוס מתנדבים מוותיקי ההתיישבות העובדת לעזרת ישובי העולים.

 

 

בשנות השישים והשבעים שימש אלחנן ישי בתפקידים ציבוריים בטחוניים מהמדרגה הראשונה: עמד בראש אגף הנוער והנח"ל, שישמש כמשנה למנכ"ל התעשייה האווירית ועוזר שר הבטחון לעינייני תיעוש ופיתוח של הספר.בשנת 1977 שב לתעשייה האווירית, הקים משלחות של התעשייה האווירית ב-14 ארצות במרכז אמריקה ואת המשרד הראשי למכירות של מוצרי התעשייה האווירית במכסיקו. בשנת 1984 חזר לשמש כעוזר שר הבטחון ועסק בתפקידי התיישבות שונים.

 

אלחנן ישי נתמנה ליו"ר הרשות למלחמה בסמים – תפקיד זה מילא עד 1999

במשך כ- 20 שנה שימש אלחנן ישי יושב ראש פעיל במדרשת שדה בוקר, ותרם ממרצו וכוחו להקמת קריית המדע והחינוך, לפיתוחה ולהרחבתה.

חתן פרס בן גוריון תשס"א. נפטר ב- ט"ז אייר, תשס"א, 9 במאי 2001.

bottom of page