Show More

הלימודים במכינה

"הרוצה שיחכים - ידרים" (בבא בתרא, כה ע"ב). הלימוד הוא יסוד מרכזי במכינת הנגב. מטרת הלימודים במכינה לסייע לחניכים בגיבוש השקפת עולם מורכבת הנשענת על ערכים יהודים הומניסטיים, להכיר את שורשיהם ולהבין את התהליכים העוברים על החברה הישראלית. מורי המכינה וצוות המחנכים מבקשים לפתח אצל החניכים תשוקה ללימוד ולרכישת ידע ולתת כלים ללמידה: כל זאת תוך יצירת 'עומק אינטלקטואלי' - מרכיב הכרחי בפיתוח מנהיגות.

 

תחומי הלימוד במכינה:

קורסי הליבה והמורים: 

 • חברה ישראלית ודמוקרטיה - לאה שקדיאל, ארגון "רבנים שומרי משפט".

 • יהדות ריבונית - אלנתן מיה, מנהל שלוחת שדה בוקר

 • ציונות והיסטוריה - עדי שרצר דוקטורנט במכון לחקר הציונות

 • תולדות המחשבה המודרנית - אוראל אלוני

 • קורס נגב - עידו עמר, ראש המכינה

 • קיימות - אדר שטרן

 • מדיניות - ערן דורון, מנכ"ל המועצה אזורית רמת הנגב

 • כלכלה חברתית - איילת רייטן

 • התנ"ך בראי החברה - הרב אלקנה שרלו

 • הכנה לצה"ל - בועז שחר, מנהל שלוחת חולית

 • פמיניזם ומגדר - נעה רובינשטיין נופר

 • מחשבת ישראל - ד"ר מרטין ססלר

 • סוגיות במזרח התיכון- ד"ר אמיר גלילי

 • לימוד בחברותות