top of page
לוגו סופי מלא.jpg

חזון ומטרות התכנית

חזון

החברה הישראלית, כחלק מהעולם המערבי, מאופיינת באינדיבידואליזם ובדאגה של האדם בעיקר לעצמו, למשפחתו ולביתו. בעיקר בולט חוסר במעגל שייכות קרוב ואינטימי הממשיך להיות לב פועם אישי וחברתי של אופטימיות ועשייה חברתית. שנת המכינה הינה שנת הכשרה של בני נוער מכל רחבי הארץ, במטרה לקחת אחריות, לגלות מנהיגות ולהוביל תהליכים של יוזמה ועשייה בכל מקום אליו יגיעו - בצבא ההגנה לישראל ובחברה האזרחית.

תכנית מרעולים, שנה ב' של מכינת הנגב, הינה תוכנית הגשמה וקידום החברה הישראלית בנגב. ההליכה בנתיב המעשה תעמיק אצל משתתפי התוכנית ערכים, יכולות הובלה וארגון, עצמאות והתפתחות אישית, ויכנסו כשותפים פעילים לקהילה הולכת וגדלה של אנשי הגשמה. קהילה זו תוכל להוות בית רוחני, ערכי ומעשי, בדרך למימוש ערכי חברת מופת ותיקון האדם, בצבא ובכל מקום אליו יגיעו.

 

מטרות

מטרת על: הגשמה חברתית ותרבותית בקבוצה קטנה ובחיים עצמיים.

במחזור הקרוב (2024-25) נעסוק במשימה חברתית המבקשת לקחת חלק בשיקום ועתיד הנגב המערבי

  1. חיזוק ויצירת זיקה לנגב, חיבור משמעותי ושותפות בעיצוב עתידו.

  2. ביסוס ופיתוח אדם לומד וקבוצה לומדת כדרך חיים המובילה לאחריות ועשייה חברתית.

  3. הכשרה ופיתוח מסוגלות, מיומנויות הובלה, יוזמה, יצירה ומנהיגות.

  4. בירור והעמקת תהליכים אישיים בדרך לסלילת נתיב עצמאי להגשמה בחברה הישראלית.

  5. חיבור ושייכות לקהילת מרעולים כקהילה מגשימה.

bottom of page